Jumble

Re-arrange the letters to form words. Then re-arrange the highlighted letters to form another word.
uracec
O O _ O _ O 
mmoocn
_ O _ _ _ O 
ggblaery
_ O _ _ _ O _ _ 
ewsh
O _ _ O   
eadupesr
_ _ _ _ _ _ O _ 
ebetohdepelnbwto
_ _ _ _   _ _ _ O   _ _ _   _ _ _ _ _ 

What is the answer?

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _


I give up!

Return to the Newspaper Main Page

Return to Puzzle University