Jumble

Re-arrange the letters to form words. Then re-arrange the highlighted letters to form another word.
ndiiigtg
O _ _ _ _ _ _ _ 
nepodhryhiea
_ _ _ O O _ O _ _ _ _ O   
lpailnlacioc
_ _ O _ _ _ _ _ _ _ _ _   
stmpu
_ _ O _ _ 
tsfiuialgo
O _ _ _ _ _ _ _ _ _   
slanetindsmiisbimianhsatater
_ _ _ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
iazraotolgnotoinh
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ 

What is the answer?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


I give up!

Return to the Newspaper Main Page

Return to Puzzle University