Jumble

Re-arrange the letters to form words. Then re-arrange the highlighted letters to form another word.
nadyizhre
_ O _ O O _ _ _ O   
nsetooocip
_ _ O _ _ _ _ O _ _   
tmafleiusnfa
_ O _ _ _ O _ _ _ _ _ _   
tukukaobcetq
O O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

What is the answer?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


I give up!

Return to the Newspaper Main Page

Return to Puzzle University