Jumble

Re-arrange the letters to form words. Then re-arrange the highlighted letters to form another word.
alepuetzpz
_ O _ _ O O _ O O _   
hrhpdoainyee
_ _ _ _ _ _ _ O O _ O _   
lfoilcle
_ O _ _ _ O _ _ 
bmnlaltouegoalad
O _ _ _ _ _ _   _ O _ _ _ _ _ _ _ 
sieaprtci
_ _ _ _ _ O _ _ _   
ktqoacuektbu
_ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ _   

What is the answer?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


I give up!

Return to the Newspaper Main Page

Return to Puzzle University