Jumble

Re-arrange the letters to form words. Then re-arrange the highlighted letters to form another word.
nrslceuoty
O _ _ _   _ O _ O O _   
niahdryez
_ _ _ _ O _ _ O O   
maukndat
_ O _ _ _ _ _ _ 
rtigadaelgl
_ _ _ _ _ O _ - _ _ _ O   
fueaoborlisr
_ _ O _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
lavrtoneeg
_ _ _ O _ _ _ _ _ _   

What is the answer?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


I give up!

Return to the Newspaper Main Page

Return to Puzzle University